NIEUWS

‘Educatie’: een nieuwe rubriek
op de Dordtse Stolpersteinesite

Deze Stolpersteine-website krijgt met ingang van september 2021 een nieuwe rubriek, ‘Educatie’ geheten. Om er de aandacht op te vestigen, is Educatie toegevoegd aan het menu links en is er een apart logo gemaakt voor deze rubriek, die te vinden of op de openingspagina rechts. In de rubriek wordt uitleg gegeven over het onderwijsproject ‘De buren van toen’, dat al langer bestaat, maar nu voor het eerst een vaste plek krijgt op deze website. Weliswaar staat het project los van de Dordtse werkgroep Stolpersteine, maar de kern ervan gaat nu juist over de Stolpersteine die de werkgroep al sinds 2014 in Dordrecht laat plaatsen: er is dus verwantschap. De website wordt zo het ‘uithangbord’ van het project.

Joop van Heldenen oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek

Schoolkinderen helpen op 15 mei 2018 mee bij de steenlegging op de Reeweg-Oost, bij nummer 233. Het project ‘De buren van toen’ is bedoeld om scholieren ertoe aan te zetten zich te verdiepen in de achtergronden van omgebrachte joodse Dordtenaren –  volwassenen, maar vooral ook kinderen.
Foto Perry Bos

Rotterdam
Het project ‘De buren van toen’ is geschreven door de docent Arie de Bruin, een Dordtse ingezetene die in Rotterdam voorzitter is van de onderwijswerkgroep ‘Loods 24/Kindermonument’. Loods 24 is de havenloods die de Duitsers gebruikten als verzamelplaats voor de deportatie van Rotterdamse joden. Voor de 686 kinderen onder hen is op het voormalige terrein van Loods 24, aan de Stieltjesstraat, in 2013 een cirkelvorming monument onthuld, ontworpen door Wim Quist.
        De Bruin heeft voor Rotterdamse scholen eenzelfde project ontwikkeld, waarvan naderhand een Zwijndrechtse en Dordtse versie zijn gemaakt. Ook in Dordrecht gaat ‘De buren van toen’ over de jodenvervolging, zij het uiteraard toegespitst op de lokale omstandigheden. De lesstof gaat over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met joodse inwoners en hun kinderen in Dordrecht is gebeurd, vooral in de omgeving van hun school. Soms namelijk woonden de weggevoerde joodse kinderen vlakbij een bepaalde school, of záten zij zelfs op die school.

Hoogtepunt
In de afgelopen jaren hebben diverse Dordtse scholen het project uitgevoerd. Voorbeelden zijn de Bavinckschool, School Vest, de Vrije School en de Bogermanschool. Kinderen verdiepten zich in de achtergrond van de joodse Dordtenaren voor wie struikelstenen zijn gelegd. Sommige klassen waren ook bij die steenlegging aanwezig. De Bruin: “Het onderwijsproject is zodanig bewerkt dat het op elk gewenst tijdstip kan worden uitgevoerd tijdens de geschiedenislessen. Een bezoek met de klas aan Stolpersteine vormt dan een hoogtepunt van de lessen.”
        In september wordt het project opnieuw aangeboden aan de scholen in Dordrecht. Zij krijgen daartoe een brief. Daarin wordt er op gewezen dat elke school gratis in het bezit kan komen van de digitale handleiding van het project. In die handleiding staat behalve een beschrijving van het project ook veel informatie. De handleiding is als pdf-bestand te downloaden via de nieuwe rubriek op deze site. De Bruin wijst er op dat het project ‘De buren van toen’ geschikt is voor de bovenbouwgroepen van het primair onderwijs en voor de onderbouwgroepen van het voortgezet onderwijs.

Joop van Heldenen oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek

Omringd door leeftijdsgenoten leest een schoolkind iets voor bij de steenlegging op de Voorstraat,
bij nummer 318, op 14 juni 2017.
Foto Perry Bos

Tentoonstelling
Maar er is meer. De rubriek wordt ook gebruikt om te attenderen op een toepasselijke tentoonstelling – een expositie die de scholieren helpt bij hun onderzoek naar de achtergronden van vermoorde joodse Dordtenaren. Zo is van 1 oktober tot en met 30 november 2021 in de hal van het Stadskantoor de tentoonstelling ‘Dordrecht-Sobibor’ te zien. Sobibor is het vernietigingskamp in oostelijk Polen dat slechts een enkeling heeft overleefd. In de rubriek zal zo nodig ook gewezen worden op nieuwe steentjes die de komende jaren nog worden gelegd in Dordrecht, opdat scholieren deze sobere gebeurtenis kunnen bijwonen. Op 5 oktober en op 17 november 2021 is dit alweer het geval – althans: voorzover de coronacrisis de steenleggingen mogelijk maakt.
        Voor inlichtingen over het onderwijsproject kan men Arie de Bruin benaderen. Zijn e-mailadres is: ariecdebruin@kpnmail.nl